Terms of use


ข้อตกลงในการใช้บริการที่จะกล่าวถึงนี้ครอบคลุมการใช้บริการเว็บไซต์และบริการอื่นของ บริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นที่ใช้เป็นการเฉพาะกรณีและเนื้อหาในอนาคต โดยผู้ใช้บริการต้องยินยอมผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายของบริษัท กฎหมายที่ใช้บังคับและเงื่อนไขหรือนโยบายที่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการโดยสามารถแก้ไขข้อตกลงในการใช้บริการในเวลาใดก็ได้โดยการประกาศข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขแล้วผ่านช่องทางการให้บริการคือ www.dreamaker.co.th

การเข้าใช้บริการหรือการใช้บริการครั้งต่อไป ภายหลังวันที่ข้อตกลงการใช้บริการฉบับแก้ไขมีผลบังคับต้องบังคับตามข้อตกลงฉบับแก้ไขดังกล่าว

1. นิยาม

ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ หากจะกล่าวถึงถ้อยคำต่อไปนี้ให้หมายความว่า

 • 1.1.    เจ้าของโครงการ (Project Creators) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่นำเสนอโครงการใดโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน
 • 1.2.    โครงการ (Projects) หมายถึง โครงการการใช้จ่ายเงินทุนเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งถูกนำมาเสนอบนเว็บไซต์เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน
 • 1.3.    ผู้ให้การสนับสนุน (Backers) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการที่ได้มีการนำเสนอบนเว็บไซต์
 • 1.4.    เงินทุนสนับสนุน หมายถึง สิ่งที่ผู้ให้การสนับสนุนมอบให้เพื่อสนับสนุนโครงการที่ได้มีการนำเสนอบนเว็บไซต์
 • 1.5.    ผู้ใช้บริการ หมายถึง เจ้าของโครงการ ผู้ให้การสนับสนุน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์
 • 1.6.    สิ่งตอบแทน (Rewards) หมายถึง สิ่งที่เจ้าของโครงการเสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้กับผู้ให้การสนับสนุนเพื่อตอบแทนการที่ผู้ให้การสนับสนุนให้การสนับสนุน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่เจ้าของโครงการกำหนด
 • 1.7.    ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายถึง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ โลโก้ วัตถุเกี่ยวกับเสียง หรือวัตถุเกี่ยวกับภาพอื่นใด ที่ผู้ใช้บริการนำเสนอผ่านบริการ

2.ความสามารถในการเข้าใช้บริการ

 • 2.1.   ผู้ที่ความสามารถในการทำนิติกรรมบกพร่อง เช่น ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย ฯลฯ ไม่สามารถใช้บริการของบริษัทได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้มีอำนาจให้ความยินยอมตามกฎหมายต้องยอมรับและยอมผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการ
 • 2.2.   ผู้ที่ถูกพักการใช้บริการไม่สามารถใช้บริการในระหว่างเวลาที่ถูกสั่งพักใช้บริการได้
 • 2.3.   บริษัทมีสิทธิในการห้ามบุคคลใดใช้บริการหรือยกเลิกการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนยกเลิก แทรกแซง เพิกถอน หรือระงับไว้ซึ่งโครงการ เงินทุนสนับสนุน หรือการให้บริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบและไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำข้างต้นแต่ประการใด

3. ข้อห้ามเกี่ยวกับการเสนอโครงการ

 • 3.1.    ห้ามมิให้เจ้าของโครงการเสนอโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการขอรับทุนเพื่อสนับสนุนกิจการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โครงการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน โครงการที่เป็นการก่อนกวนผู้อื่น โครงการที่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง หรือโครงการที่เป็นการหลอกลวงผู้อื่น
 • 3.2.    ห้ามมิให้เจ้าของโครงการใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่อาจก่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ
 • 3.3.    ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ การให้สิ่งตอบแทน และการใช้เงินทุนสนับสนุนโดยเคร่งครัด

4. ข้อห้ามในการให้สิ่งตอบแทน

เจ้าของโครงการสามารถเสนอสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนซึ่งสิ่งตอบแทนอาจเป็นได้ทั้งวัตถุที่สามารถจับต้องได้หรือบริการที่ไม่อาจจับต้องได้ ทั้งนี้สิ่งตอบแทนดังกล่าวจะต้องเป็นการให้เปล่าและต้องไม่มีลักษณะต่อไปนี้

 • -   หลักทรัพย์ทุกรูปแบบ
 • -   เงินจูงใจหรือผลกำไรจากการประกอบกิจการ
 • -    สิ่งของที่ผิดกฎหมายทุกประเภท ทั้งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสภาพหรือการมีไว้หรือการครอบครอง การจำหน่ายสิ่งนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
 • -   เครื่องดื่มของมึนเมา
 • -   อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนชิ้นส่วนของสิ่งของข้างต้น
 • -    สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ การทำร้ายร่างกาย การฆ่า การสร้างความเสียหายกับทรัพย์สิน การฉ้อโกง หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

5. สถานะและบทบาทของบริษัท

 • 5.1.    บริษัททำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลหาเงินทุนสนับสนุนโครงการของตน รวมถึงเป็นสื่อกลางให้ผู้ให้การสนับสนุนสามารถสนับสนุนโครงการของบุคคลอื่นเท่านั้น
 • 5.2.    โครงการที่เจ้าของโครงการนำเสนอเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนถือว่าเป็นคำเสนอทางกฎหมาย หากผู้ให้การสนับสนุนตกลงที่จะให้การสนับสนุนกับโครงการใด ถือว่าเจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุนตกลงผูกพันตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลง สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย บริษัทมิได้เข้าร่วมในฐานะคู่สัญญานี้ด้วย
 • 5.3.    บริษัทไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใดและจะไม่รับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ สิ่งตอบแทน เงินทุนสนับสนุน หรือความถูกต้องแท้จริงในข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอผ่านบริการ
 • 5.4.    บริษัทจะไม่รับประกันถึงการกระทำของเจ้าของโครงการในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ได้ส่งมอบสิ่งตอบแทนให้กับผู้ให้การสนับสนุนไม่ได้นำเงินทุนสนับสนุนหรือไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ
 • 5.5.    ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

6. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุน

 • 6.1.    เมื่อโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือกว่านั้น เจ้าของโครงการมีหน้าที่ในการทำให้โครงการประสบผลสำเร็จและส่งมอบสิ่งตอบแทนแก่ผู้ให้การสนับสนุน โดยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุนเป็นไปตามกฎหมายในฐานนะคู่สัญญา
 • 6.2.    เจ้าของโครงการจะต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเพื่อให้โครงการบรรลุผลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง
 • 6.3.    ผู้ให้การสนับสนุนเข้าใจถึงเหตุผลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการการดำเนินงานตามโครงการหรือสิ่งตอบแทนในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ หากว่าเป็นการกระทำไปเพื่อให้โครงการบรรลุผล และจะไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดกวาง กีดกัน หรือกระทำการอื่นใดเพื่อไม่ให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ
 • 6.4.    เจ้าของโครงการมีความผูกพันแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในโครงการ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้เจ้าของโครงการอาจถูกผู้ให้การสนับสนุนดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • 6.5.    ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามโครงการได้เพราะเหตุที่ผู้ให้การสนับสนุนรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย กระทำการตามข้อ 6.3 ให้ถือว่าเจ้าของโครงการได้กระทำการอย่างสุดความสามารถแล้วเพื่อให้โครงการบรรลุผลตามโครงการ
 • 6.6.    เจ้าของโครงการไม่ต้องคืนเงินทุนสนับสนุน หรือส่งมอบสิ่งตอบแทนแก่ผู้ให้การสนับสนุนในกรณีที่ผู้ให้การสนับสนุนกระทำการตามข้อ 6.3 และให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุที่จะทำให้เจ้าของโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามโครงการได้
 • 6.7.    เจ้าของโครงการสามารถเพิ่มเติมประเภทของสิ่งตอบแทนได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทในกรณีดังกล่าวต้องปรากฏว่าไม่ทำให้เสื่อมสิทธิแก่ผู้สนับสนุนโครงการที่ได้ให้เงินทุนสนับสนุนก่อนที่มีการเพิ่มเติมเช่นว่านั้น
 • 6.8.    ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุนตกลงกันคืนเงินทุนสนับสนุน หรือสิ่งตอบแทน เจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุนตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยในการคืนของข้างต้น

7. ข้อกำหนดการใช้บริการ

ห้ามมิให้กระทำการดังต่อไปนี้

 • 7.1.    ใช้บริการเพื่อส่งเสริมการใช้ความรุนแรง การดูถูกเหยียดหยาม การปราบปราม การละเมิดสิทธิ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยอาศัยเชื้อชาติ ความเชื่อ ชาติกำเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ ประสบการณ์ รสนิยมทางเพศ หรือเพศสถานะ
 • 7.2.    นำเสนอภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเพศอย่างชัดแจ้ง หรือเผยแพร่ลิงค์ที่อาจนำไปสู่เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ หรือแสดงถึงการทำร้ายหรือเหยียดหยามบุคคลหรือสัตว์
 • 7.3.    ก่อกวนการแสดงความคิดเห็น การให้บริการของบริษัท การใช้บริการของผู้ใช้บริการอื่น ด้วยการโฆษณาสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย จดหมายลูกโซ่ ข้อความที่ไม่เหมาะสม
 • 7.4.    มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นการแทรกแซงหรือก่อกวนการทำงานของระบบการให้บริการหรือกิจกรรมอื่นที่เชื่อมโยงกับการให้บริการ
 • 7.5.    กระทำการใดๆ ที่เป็นการส่งผลต่ออำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท หรือทำให้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานต้องรับภาระหนักเกินควร
 • 7.6.    บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนโครงการหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการรายใด หากเห็นว่าได้กระทำการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
 • 7.7.    จารกรรมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทหรือเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการอื่น

8. การระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุน

 • 8.1.    เจ้าของโครงการมีความผูกพันตามกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้ให้การสนับสนุน
 • 8.2.    ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้ได้ เจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุนจะร่วมกันหาทางออกซึ่งทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ เช่น เจ้าของโครงการรับประกันว่าจะคืนเงินทุนสนับสนุน
 • 8.3.    บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่มีความผูกพันใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างเจ้าของโครงการและผู้ให้การสนับสนุน ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใด
 • 8.4.    ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าของโครงการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการ หรือไม่ส่งมอบสิ่งตอบแทน บริษัทอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเจ้าของโครงการแก่ผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้ในการระงับข้อพิพาท

9. บัญชีผู้ใช้บริการ

 • 9.1.    ผู้สมัครใช้บริการจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในการสมัครใช้บริการ หากมีการนำบัญชีผู้ใช้บริการไปใช้โดยปราศจากการอนุญาตหรือมีการลักลอบเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
 • 9.2.   ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากบริษัทร้องขอ และยินยอมตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกคำถามในกรณีที่บริษัทต้องการถามเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ

10. เจ้าของโครงการ

 • 10.1.    เจ้าของโครงการสามารถเสนอสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้เจ้าของโครงการมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ให้การสนับสนุน
 • 10.2.   
 • 10.3.    ในกรณีที่เจ้าของโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ เจ้าของโครงการจะต้องร่วมมือกับผู้ให้การสนับสนุนเพื่อหาทางยุติปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ เช่น การคืนสิ่งตอบแทน
 • 10.4.    เจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการส่งมอบสิ่งตอบแทนโดยเคร่งครัด
 • 10.5.   
 • 10.6.    เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเงินทุนสนับสนุนหรือสิ่งตอบแทนหากมี
 • 10.7.    หากเจ้าของโครงการไม่สามารถพิสูจน์ความแท้จริงของตัวตนหรือข้อมูลที่เจ้าของโครงการได้มอบแก่บริษัทจนเป็นที่พอใจแก่บริษัทได้ บริษัทอาจพิจารณายุติการให้บริการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ

11. ผู้ให้การสนับสนุน

 • 11.1.    ผู้ให้การสนับสนุนมีหน้าที่ตรวจสอบหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเจ้าของโครงการหรือโครงการเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้เงินทุนสนับสนุนด้วยตนเอง
 • 11.2.    เมื่อโครงการสามารถระดมเงินทุนสนับสนุนภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าผู้ให้การสนับสนุนตกลงที่จะสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนให้แก่เจ้าของโครงการ โดยไม่สามารถยกเลิกหรือถอนได้
 • 11.3.    การให้เงินทุนสนับสนุนกระทำลงภายใต้การตัดสินใจอย่างอิสระของผู้ให้การสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวและผู้ให้การสนับสนุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
 • 11.4.    บริษัทไม่รับประกันว่าเงินทุนสนับสนุนจะถูกนำมาใช้ตามที่ระบุในสัญญา หรือเจ้าของโครงการจะส่งมอบสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน หรือโครงการจะบรรลุเป้าหมาย
 • 11.5.    บริษัทจะไม่รับรอง ไม่รับประกัน ไม่เป็นตัวแทน และไม่รับประกันเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบธรรม ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ สิ่งตอบแทน ทุนสนับสนุน หรือความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเสนอผ่านบริการ
 • 11.6.    ผู้ให้การสนับสนุนจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายและนำส่งภาษีตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเงินทุนสนับสนุนหรือสิ่งตอบแทนหากมี
 • 11.7.    ในกรณีที่มีการคืนเงินทุนสนับสนุน สิทธิในการได้รับสิ่งตอบแทนของผู้ให้การสนับสนุนย่อมเป็นอันยุติไป

12.การหักบัญชี

ส่วนหนึ่งของการดำเนินการให้เงินทุนสนับสนุนอาจเกี่ยวข้องกับตัวแทนการจ่ายเงินหรือสถาบันการเงิน ในส่วนนั้นให้ถือว่าการชำระหรือโอนเงินทุนสนับสนุนเป็นบริการที่ระหว่างผู้ใช้บริการและตัวแทนการจ่ายเงินหรือสถาบันการเงินโดยตรง (เช่น Paypal เป็นต้น) บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ในการดำเนินการในส่วนดังกล่าว

13. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 • 13.1.    ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ แสดงสู่สาธารณะ เผยแพร่สู่สาธารณะ จัดเก็บ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน สร้างงานที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือส่งต่อให้ผู้ใช้บริการรายใด ทั้งนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • 13.2.    ผู้ใช้บริการยังคงเป็นเจ้าของและมีสิทธิเหนือข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • 13.3.    ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยบริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการเป็นเจ้าของ สิทธิส่วนบุคคล ความลับ สิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลใด ตลอดจนไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงในการใช้บริการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14. ข้อจำกัดความรับผิด

  บริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทนของบริษัท ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น

15. การยกเลิกบริการ

 • 15.1.    การยกเลิกบริการอาจกระทำได้โดยการยึดหรือทำลายข้อมูลข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ
 • 15.2.    ผู้ใช้บริการอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในบริการ
 • 15.3.    บริษัทอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการไว้ภายหลังมีการยกเลิกการใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกระบวนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 15.4.    ข้อตกลงข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการนี้ หากโดยลักษณะแล้วยังคงมีอยู่แม้จะมีการยกเลิกการใช้บริการไปแล้ว เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ข้อจำกัดความรับผิด ก็ให้มีผลบังคับต่อไป

16. การไม่สามารถใช้บังคับได้ของข้อสัญญาและการสละสิทธิ

 • 16.1.    ข้อตกลงในการใช้บริการทั้งหมดเป็นความตกลงระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท หากมีข้อตกลงข้อใดในข้อตกลงการการใช้บริการนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุอื่นใด ความเสียไปดังกล่าวไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงอื่นในข้อตกลงการใช้บริการนี้
 • 16.2.    การที่บริษัทไม่ถือเอาสิทธิหรือเงื่อนไขข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการปฏิเสธสิทธิหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

17. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • 17.1.    ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการ
  • 17.1.1.    ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของและมีสิทธิเหนือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่นำเสนอผ่านบริการทุกประการ
  • 17.1.2.    ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทใช้หรือทำซ้ำข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อมีการนำเสนอข้อมูลผ่านบริการ โดยบริษัทจะใช้หรือทำซ้ำข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • 17.1.3.    ผู้ใช้บริการผูกพันที่จะต้องรับผิดในข้อมูลที่นำเสนอผ่านบริการ และยืนยันว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้
  • 17.1.4.    ในการนำเสนอโครงการ หรือการเข้าถึงโครงการ ผู้ใช้บริการตกลงว่า
   • -    ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ แสดงสู่สาธารณะ เผยแพร่สู่สารธารณะ จัดเก็บ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน สร้างงานที่มีลักษณะใกล้เคียง หรือส่งต่อให้ผู้ใช้บริการรายใด ทั้งนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาดที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   • -   ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่นำเสนอข้อมูลที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายผ่านบริการของบริษัท
   • -   ผู้ใช้บริการยืนยันว่าหากบริษัทนำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเสนอผ่านบริการของบริษัทไปใช้จะไม่เป็นการกระทบหรือละเมิดสิทธิของบุคคลใด เช่น สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิตามสัญญา สิทธิเหนือทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด
   • -    ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงโดยลำพัง หากข้อมูลต่างๆที่ได้นำเสนอผ่านบริการไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอต่อสาธารณะหรือต่อส่วนตัว เป็นของบุคคลอื่นและบุคคลดังกล่าวไม่ได้อนุญาตให้ใช้ข้อมูล
   • -บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด
 • 17.2.    ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
  • 17.2.1.    ข้อมูลทุกอย่างที่ปรากฏในบริการของบริษัทเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพาณิชย์จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้าโดยชัดแจ้ง
  • 17.2.2.    บริการของบริษัทได้ความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิตามกฎหมายอื่นใด
  • 17.2.3.    ผู้ใช้บริการจะต้องเคารพในลิขสิทธิ์ กฎหมาย ข้อมูล และข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้ในข้อมูลที่อาศัยบริการในการเข้าถึง และจะไม่กระทำการเปลี่ยนแปลง แปล หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการสร้างงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริการของบริษัท
  • 17.2.4.    บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น การอนุญาตหมายความรวมถึงข้อมูลที่เป็นบริการของบริษัทเอง หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำขึ้นบนบริกาในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน จำหน่าย หรือจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน (ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หมายความว่า ประสงค์จะใช้ จำหน่าย อนุญาต ให้เช่า หรือการใช้ข้อมูลด้วยวิธีอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า)

18. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ

 • 18.1.    บริษัทสามารถเปลี่ยนข้อตกลงการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงการใช้บริการบริษัทจะแจ้งให้ผู้บริการทราบผ่านบริการ อีเมลล์ หรือโดยวิธีการอื่นใดผ่านบริการของบริษัท
 • 18.2.    การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อตกลงการใช้บริการเป็นอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะตัดสินใจโดยคำนึงถึงเหตุผล ความสุจริต ประกอบการพิจาณา