หนังสือเพื่อคนไร้ที่พึ่ง

by issarachonfoundation

  • 1,000 THB

    goal 50,000 THB
  • 6

    supports
  • Time Out

    Days to go
มูลนิธิอิสรชน เริ่มจากการก่อตั้งในรูปแบบของ กลุ่มอิสรชน ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักพัฒนาที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2539 โดยในช่วงแรกเป็นการทำงานไม่เต็มเวลา ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานประจำ จนกระทั่งปี 2542 ได้พัฒน
Share :

Donation

Description

มูลนิธิอิสรชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ (คนเร่ร่อน) หรือคนไร้ที่พึ่ง ข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ www.issarachon.org การทำงานทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เข้าไปพัฒนา ฟื้นฟู จนสามารถส่งเขาคืนสู่ครอบครัวและไม่ออกมาเร่ร่อนหรืออยู่ในที่สาธารณะอีก ทั้งนี้การทำงานรวมถึงการสร้างรูปแบบการทำงานที่ปรับประยุกตืไปตามสถานการณืและคิดวางแผนป้องกัน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ เวลาการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนพอเปลี่ยนคนงานต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ มูลนิธิอิสรชนจึงทำหน้าที่รวบรวมกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งในพื้นที่ และการประสานงานส่งต่อในด้านต่าง ๆ หน่วยงาน ที่เหี่ยวข้อง กฏหมาย เพื่อเป็นคู่มือการทำงานเพื่อคนไร้ที่พึ่งที่ให้คนทั้งอาสาสมัคร คนทำงานและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำไปใช้และทำงานได้ต่อเนื่องไม่ต้องเริ่มใหม่ ทำให้งานได้เดินต่อและคนที่สนใจจะได้รู้ว่าตนเองเข้ามามีส่วนร่วมด้านไหนได้บ้าง โดยมูลนิธิอสรชนตั้งใจที่จะจัดพิมพ์ทั้งหมด 2000 เล่ม แต่ในครั้งนี้จึงขอระดมทุนผ่านทางนี้ในจำนวน 1000 เล่ม เล่มละ 50 บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และสามาารถทำได้จริง

 

The Rewards


วิธีการโอนเงินสนับสนุน

arnuparb


bow_pabhasiri


Nick


bell


bellybearie


 

In the last three months

In the last six months

In the 1 year