Privacy policy


นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่บริษัทในฐานะผู้บริหารจัดการ ข้อมูล รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาที่สมควร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จุดเด่นของเว็บไซต์ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ผู้ใช้บริการทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนที่จะเริ่มมีการนำมาใช้ โปรดหยุดใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หลังวันที่ที่การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้นั้นถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรักษา

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการสร้างบัญชีสำหรับใช้บริการของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้แก่

 • ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลที่ใช้ในลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้สมัครจดหมายข่าว อัพโหลดหรือส่งข้อมูลใดผ่านเว็บไซต์ รหัสล็อกอินหรือรหัสผ่านที่เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องขอหรือธุรกรรมที่ได้ทำผ่านบริการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือบริการ เช่น ไอพี แอดเดรส และเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลที่ได้นำเข้าสู่เว็บไซต์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงความเห็น การเจรจาโต้ตอบ หรือข้อความ ที่ได้กระทำกับผู้ใช้บริการอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเปิดเผยให้แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ซึ่งข้อมูลที่ถือว่าว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ถือ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุนสนับสนุนให้แก่โครงการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่าน
 • ไอพี แอดเดรส
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท เช่น การขอความช่วยเหลือ คำถามหรือความเห็นที่ส่งให้บริษัท การแจ้งปัญหา
 • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปให้แก่บุคคลใด เว้นแต่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัททำงานร่วมกับผู้ให้บริการในการชำระเงิน
 • บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายใดๆ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันการฉ้อโกง การละเมิดต่อกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลที่สามารถจัดสรรให้เจ้าของโครงการได้

เมื่อมีการให้เงินทุนสนับสนุนโครงการ เจ้าของโครงการมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ให้การสนับสนุน จำนวนทุนสนับสนุนที่ให้ และสิ่งตอบแทนที่ผู้ให้การสนับสนุนประสงค์จะรับ

หากโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนสำเร็จตามที่ระบุไว้ เจ้าของโครงการมีสิทธิที่จะรับทราบอีเมลล์แอดเดรสของผู้ให้การสนับสนุนที่ใช้ในการสมัครขอใช้บริการของบริษัท นอกจากนี้เจ้าของโครงการอาจส่งแบบสำรวจในการตอบรับสิ่งตอบแทนไปยังอีเมลล์ของผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เลือกสิ่งตอบแทน

ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ

ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ บริษัทจะกำหนดให้มีหน้าข้อมูลประวัติของผู้ใช้บริการบนบริการซึ่งหน้าบริการนี้จะประกอบไปด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ วันที่บัญชีผู้ใช้ถูกสร้าง และรายชื่อโครงการที่เจ้าของบัญชีได้ให้การสนับสนุนหรือได้เริ่มดำเนินการ เมื่อมีชื่อบัญชีผู้ใช้ปรากฏบนบริการแล้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปยังชื่อบัญชีผู้ใช้บริการเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดข้างต้นได้

สำหรับตัวอย่างข้อมูลที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบได้บนหน้าประวัติ หรือที่อื่นในบริการ ได้แก่

 • ชื่อบัญชีผู้ใช้ วันที่เริ่มนำเข้าสู่บริการ
 • ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้บริการ เช่น รูปภาพ ประวัติ ที่อยู่
 • โครงการที่มีการสนับสนุน (แต่จะไม่ใส่จำนวนทุนสนับสนุน หรือ สิ่งตอบแทนที่เลือก)
 • โครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว
 • ความเห็นทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการได้แสดงผ่านเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อ

 • ระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเมื่อมีการเข้าสู่ระบบ
 • เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการกับผู้ใช้บริการได้
 • ส่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
 • นำเสนอโครงการแก่ผู้ใช้บริการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาจากลักษณะของบัญชีหรือการใช้บริการครั้งก่อนหน้าของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคำถามที่ได้ถามผ่านบริการ
 • วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้บริการและผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาและการให้บริการของบริษัท
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดในกรณีที่บริษัทอาจแจ้งไปยังผู้ใช้บริการเพื่อร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ
 • บริษัทจะป้องกันและรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน

คุกกี้

คุณสามารถจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์(Browser)ของคุณผ่านการเลือกตัวเลือก ซึ่งเบราว์เซอร์สามารถจัดการคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน การปรับปรุงเว็บไซต์ การปรับแบบเฉพาะตัวและ การโฆษณา โดยเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันจะใช้ต่างวิธีการในการปิดการทำงานคุกกี้ แต่โดยทั่วไปจะพบได้ในเมนูเครื่องมือ(Tools)หรือตัวเลือก(Options) คุณยังสามารถศึกษาได้จากเมนูวิธีใช้ของเบราว์เซอร์อีกด้วย นอกจากการจัดการคุกกี้ เบราว์เซอร์มักจะให้คุณควบคุมไฟล์ที่คล้ายกับคุกกี้ เช่น ออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (Local Shared Objects) โดยการเปิดโหมดข้อมูลส่วนบุคคลในเบราว์เซอร์ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราด้วยการเก็บข้อมูลว่ามีการใช้งานอย่างไร